Xếp Hạng

Điểm Hệ Thống

Bạn kiếm được điểm khi mọi người bình chọn cho bạn

 • +5
  khi tạo câu hỏi
 • +5
  Câu hỏi hữu ích
 • +10
  Câu trả lời hữu ích
 • +15
  Câu trả lời Tuyệt Vời

CẤP ĐỘ ĐIỂM

Bạn kiếm được điểm khi mọi người bình chọn cho bạn

Nhà Thông Thái
5000
Điểm yêu cầu
Đặc quyền nhận được:

Sửa câu hỏi của người khác

Đánh giá 'Không Hữu Ích' (tốn 2 điểm cho câu trả lời và câu hỏi)

Sửa bất kỳ câu trả lời của người khác

Bình chọn Hữu Ích

Viết bình luận

Thần Đồng
3000
Điểm yêu cầu
Đặc quyền nhận được:

Sửa câu hỏi của người khác

Đánh giá 'Không Hữu Ích' (tốn 2 điểm cho câu trả lời và câu hỏi)

Sửa bất kỳ câu trả lời của người khác

Bình chọn Hữu Ích

Viết bình luận

Biết Tuốt
2900
Điểm yêu cầu
Đặc quyền nhận được:

Sửa câu hỏi của người khác

Đánh giá 'Không Hữu Ích' (tốn 2 điểm cho câu trả lời và câu hỏi)

Sửa bất kỳ câu trả lời của người khác

Bình chọn Hữu Ích

Viết bình luận